Skip to the content

ATKV-Kopskuifprogram verskuif grense

Die ATKV-Kopskuifprogram onder leiding van Melvina Mason Hearne het weer eens grense verskuif met die bereiking van hoër- en laerskoolleerders in die Robertson-omgewing (die Kaapse Wynland Onderwysdistrik).

Navorsing wat in 2016 deur Louisa Engelbrecht gedoen is vir haar MEd het bevind dat die plattelandse leerder aan veel meer uitdagings blootgestel is as leerders in stedelike gebiede. Dié leerders word geografies benadeel en geniet nie al die ontwikkelingsgeleenthede nie wat bydra tot die hoë skoolverlating- en afwesigheidsyfer onder plattelandse leerders. Daarom speel die ATKV se Kopskuifprogram ’n deurslaggewende rol in die ontwikkeling van dié leerders. 

Die driedaagse program is ’n intervensie vir leerders en onderwysers. Die eerste dag is daar gefokus op verskeie laer- en hoërskoolgroepe bestaande uit Afrikaans- en Xhosasprekende leerders. Deur middel van Quinton Adams, opvoedkundige sielkundige, se interaktiewe metodes het die leerders kennis gemaak met mekaar se kontekste. Hierdie kreatiewe oefeninge het weer bewys dat goeie verhoudings met mekaar bevorder kan word in ’n atmosfeer van wedersydse respek. Die leerders is in verskillende groepe verdeel en deur saam te werk in groepe ongeag ras, kultuur en taal kon hulle mekaar beter leer ken. Met hierdie metode het die skuheid om te meng, verdwyn en die leerders het baie goed saamgewerk en hulle groepsaktiwiteite  voltooi. Vreemdelinge het binne die bestek van twee tot drie ure vriendskapsbande gesmee.

Aandag is gegee aan die stel van ’n visie en doelwitte, hoe om uitdagings aan te pak en hoe om seker te maak dat jy die geleenthede wat aan jou gebied word ten volle benut. Die begrip, veerkragtigheid (resilience), is prakties deur middel van die bordspeletjie, Snakes and Ladders, by die leerders tuisgebring. Die leerders het die slange as uitdagings en die leertjies as geleenthede geïdentifiseer waarmee hulle gekonfronteer word. Hierdie unieke benadering het vele gesprekke tussen die leerders ontlok en hulle het praktiese metodes ontwikkel wat hulle kan help om hulle drome te kan bereik.

Die graad 12-leerders kon duidelik die leertjies identifiseer as onder andere goeie studiemetodes, fokus, harde werk en dissipline wat hulle kan help om te kan slaag. Hierdie kreatiewe metode het hulle ook in staat gestel om die uitdagings te kan identifiseer.

Die ATKV-Kopskuifprogram het weer die noodsaaklikheid onderstreep om die potensiaal van plattelandse leerders te ontgin. Hierdie leerders is deel van hulle skoolleierskap en hulle kan hulle vaardighede verder ontwikkel.

Mev. Lynn Herrmann Johns, professionele ontwikkelingsbestuurder van NAPTOSA, was betrokke by die tweede dag se aanbieding. Quinton Adams het op drie intervensies gefokus en daar is beklemtoon dat die intervensies verder by die skool  geïmplementeer moet word. Melvina Mason Hearne sal die nodige opvolgwerk  doen. Die impak van die werkswinkels moet ’n rimpeleffek hê en daarom moet onderwysers en veral die senior bestuurspan saam verantwoordelikheid neem vir die verdere implementering van die program.  

Quinton Adams het gefokus op die hantering van gedragsprobleme in die klaskamer, die emosionele welvaart van die onderwyser en dissipline wat by die huis begin. Die onderwysers is van goeie notas oor die intervensies voorsien wat hulle, en veral die senior bestuurspan, in staat kan stel om dit verder te implementeer. Lynne Herrmann Johns het gefokus op die ontwikkeling van onderwyserkapitaal en dissipline binne die klaskamer.