Skip to the content

Bepalings en voorwaardes

1. Aanvaarding van bepalings en voorwaardes

   1. Die webtuiste www.atkv.org.za (hierna “die webtuiste” genoem) word beskikbaar gestel deur die Afrikaanse Taal- en Kultuurorganisasie (ATKV) MSW (Edms) Bpk, registrasienommer 1962/005157/08 namens sy filiale, sekondêre maatskappye, beheermaatskappye en vennote (hierna “ATKV-MSW” genoem).
   2. Die bepalings en voorwaardes wat hieronder uiteengesit word, insluitend enige addisionele dokument wat by wyse van verwysing geïnkorporeer word (hierna “die bepalings en voorwaardes” genoem), is van toepassing op enige persoon wat die webtuiste gebruik, dit besoek, daarna verwys, of dit besigtig (hierna “die besoeker” genoem).
   3. Die bepalings en voorwaardes reguleer die terme en voorwaardes waaronder enige besoeker die webtuiste besoek en/of gebruik (hierna “gebruik” genoem) en die inligting, inhoud, produkte of dienste beskikbaar op die webtuiste (hierna “die inhoud” genoem) behoort aan die eienaar, sy filiale, sy sekondêre maatskappye, sy beheermaatskappye, vennote, derdeparty-verskaffers of enige ander party.

2. ATKV-MSW se inligting

 

  1. Die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies 25 van 2002 bepaal dat wanneer goedere of dienste gelewer word deur sekere elektroniese transaksies, die verkoper van hierdie goedere sekere inligting rondom homself aan sy kliënte bekend moet maak op die webtuiste waar die goedere aangebied word.

            2. Afrikaanse Taal- en Kultuurorganisasie (ATKV) MSW (in die volledige dokument word slegs verwys na ATKV) se inligting is soos volg:

 

   1. Volle name en status: Afrikaanse Taal- en Kultuurorganisasie (ATKV) MSW (Edms) Bpk is ’n privaat maatskappy, met registrasienommer 1962/005157/08. ATKV-MSW is ’n taal- en kultuurorganisasie wat hom hoofsaaklik toespits op Afrikaans.
   2. Die direkteure is:
    Me. B Mathews (voorsitter)
    Mnr. JP Landman (visevoorsitter)
    Me. DS Brits (besturende direkteur)*
    Mnr. H. Bailey
    Me. DLT Dondur
    Mnr. PA Geldenhuys
    Mnr. DW Lotter
    Dr. DJ Titus*
    Prof. GB van Huyssteen
    Adv. HH Strauss
    Mnr. J Schoeman (maatskappysekretaris-waarnemend)
    *uitvoerend
   1. Die fisieke adres en die adres vir ondertekening van dokumente is: Surreylaan 348, Randburg, Johannesburg.
   2. Telefoonnommer: 011 919 9000
   3. Webtuiste: www.atkv.org.za
   4. E-posadres: atkv@atkv.org.za


3. Die transaksie tussen jou en ATKV-MSW

 

  1. Verpligtinge van jou as verbruiker:
   1. Jy as verbruiker bevestig dat jy ouer as 18 jaar is en ’n natuurlike persoon is met handelsbevoegdheid.
   2. Jy bevestig hiermee dat jy ’n verpligting het om ATKV-MSW te voorsien van akkurate en korrekte persoonlike inligting. Jy bevestig verder dat jy ATKV-MSW tydig in kennis sal stel van enige wysiging in jou persoonlike besonderhede, spesifiek jou kontakbesonderhede en versendingsadres.
   3. Jy as verbruiker onderneem om die webtuiste alleenlik te gebruik vir die doel waarvoor dit bedoel en geskik is, en aangewend word. Verder onderneem jy om geen inbreuk te maak op die integriteit van die webtuiste, of enige inligting of produkte wat daarop vertoon word nie.
   4. Jy aanvaar dat ATKV-MSW daarop geregtig is om enige redelike stappe te doen om moontlike bedrog te verhoed, insluitend die deaktivering van enige skakels.

              2. Intellektuele goedere

    1. Alle inhoud van die webtuiste, insluitend alle data, teks, databasisse, foto’s, grafiese werke en sagteware is onderhewig aan outeursregbeskerming. Outeursreg in al die materiaal op die webtuiste behoort aan ATKV- MSW, of is aan ATKV- MSW gelisensieer. Behalwe vir beperkte en redelike private gebruik, soos bepaal in die Outeursregwet 98 van 1978, mag geen materiaal van die webtuiste sonder ATKV- MSW se toestemming gereproduseer, herversprei, of misbruik word nie.
    2. Handelsmerke wat op die webtuiste veskyn, behoort aan ATKV MSW, of is aan ATKV- MSW. Handelsmerke mag nie sonder toestemming gebruik word nie.

 

  1. Betalingsmetodes en terugbetalings:

3.2.1. Jy kan op enige van die volgende twee maniere betaal: kredietkaart of debietkaart op payfast.

3.2.2. ʼn Volledige rekord van betalings sal gehou word vir ʼn periode van 12 maande.

3.2.3. Indien jy geregtig is op ’n terugbetaling, sal so ’n terugbetaling op die volgende manier geskied:

 • Indien jy betaal het deur ’n kredietkaart te gebruik, sal die terugbetaling op die kredietkaart geskied;
 • Indien jy by wyse van debietkaart betaal het, sal die bedrag teen jou bankrekening gekrediteer word.
 • Neem asseblief kennis dat die terugbetalingsproses tot en met 7 werksdae kan neem vir goedkeuring.

 

3.3.     Vrywaring

   1. Nie ATKV-MSW of enige van sy agente of verteenwoordigers sal verantwoordelik gehou word vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van enige aard wat mag ontstaan uit die onvermoë om hierdie webtuiste te gebruik nie. ATKV-MSW kan op geen stadium waarborg lewer, geïmpliseerd of anders, dat hierdie webtuiste vry van foute is nie en dat die diens 100% korrek sal funksioneer sonder enige onderbrekings of foutboodskappe nie. Indien jy enige fout sou vind op die webtuiste, kontak ATKV-MSW asseblief by die volgende e-posadres: atkv@atkv.org.za.
   2. Inligting, idees en opinies op hierdie webtuiste moet nie gesien word as professionele advies of die amptelike opinie van ATKV-MSW nie.
   3. ATKV-MSW sal verder gevrywaar word van enige eise wat voortspruit uit die gebruik van enige webtuiste, skakel of ander relevante platforms, insluitende derdeparty-skakels en -platforms wat toegangklik is vanaf hierdie webtuiste.

                    4. Bepalings en voorwaardes vir kompetisies en promosies

 

3.4.1. Pryse moet binne 3 maande opgeëis word vanaf die trekkingsdatum- Pryse kan nie omgeruil word vir kontant nie.
3.4.2. Pryse mag nie vir kontant verruil word nie.
3.4.3. Die ATKV sal nie in onderhandelinge betrek word oor die wenners en pryse nie.
3.4.4. Alle kompetisies en promosies is onderhewig aan die ATKV-MSW se bestaande bepalings en voorwaardes.

Privaatheid

   1. Dit is die voorneme van ATKV-MSW om alle verpligtinge met betrekking tot die beskerming van persoonlike inligting uit te voer en na te kom.
   2. Jy onderneem om die korrekte inligting en besonderhede aan ATKV-MSW te voorsien, en ATKV-MSW tydig in kennis te stel van enige veranderinge aan jou persoonlike inligting.
   3. ATKV-MSW mag gedurende jou gebruik van die webtuiste en die dienste wat daarop beskikbaar is, jou persoonlike inligting verkry, gebruik en bewaar.
   4. ATKV-MSW sal alle moontlike stappe doen om jou persoonlike inligting te beskerm. Vir die doel van hierdie klousule word “persoonlike inligting” gedefinieer volgens die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000 en die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013. Hierdie wette kan afgelaai word by www.justice.gov.za
   5. ATKV-MSW mag elektronies die volgende inligting van jou verkry, bewaar en gebruik:
    1. naam en van;
    2. geboortedatum;
    3. geslag;
    4. land waar jy woon;
    5. naaste stad;
    6. nie-persoonlike soekgewoontes en kliek-patrone;
    7. e-posadres;
    8. selfoonnommer (indien deur jou verskaf);
    9. IP-adres; en
    10. ID-nommer/paspoortnommer.

 

   1. ATKV-MSW kan die inligting vir die volgende doeleindes gebruik:
    1. om jou te groet wanneer jy op die webtuiste aanland;
    2. onderhewig aan jou toestemming daartoe, om jou in te lig rondom sake met betrekking tot die toegang en gebruik van ATKV-MSW se webtuiste;
    3. onderhewig aan jou toestemming daartoe, om spesiale aanbiedings en kompetisies van ATKV-MSW en/of sy vennote aan jou te stuur;
    4. om nie-persoonlike statistieke rondom soekgewoontes, kliekpatrone en toegang tot die webtuiste saam te stel;
    5. om jou identiteit te verifieer wanneer jy transaksies op ATKV-MSW se webtuiste uitvoer; en
    6. om te verseker dat die goedere ontvang is deur die geadresseerde.

 

   1. Bogenoemde inligting word óf elektronies ingesamel deur die gebruik van “cookies” óf word vrywilliglik deur jou aangebied. Jy kan die gebruik van “cookies” onafhanklik deur die verstellings op jou eie internetleser stel. Jy kan ook die opsie uitvoer om geen kommunikasie van ATKV-MSW en sy vennote te ontvang nie.
    ATKV-MSW mag inligting oor jou versamel, bewaar, saamstel, beheer en deel onderhewig daaraan dat ATKV-MSW nie jou persoonlike inligting bekend sal maak nie tensy:
    1. jy daartoe instem; of
    2. ATKV-MSW deur wetlike prosesse of reëls daartoe verplig word.
   2. Jy is geregtig om op enige stadium jou toestemming vir die gebruik en bewaring van die persoonlike inligting terug te trek of beswaar te maak teen die gebruik en bewaring van jou persoonlike inligting.
   3. ATKV-MSW mag enige inligting saamstel, gebruik en deel wat nie betrekking het op ’n spesifieke verbruiker nie.
   4. ATKV-MSW besit en behou alle regte op nie-persoonlike statistieke wat ingewin en saamgestel word deur ATKV-MSW.
   5. Jy is daarop geregtig om ter enige tyd, nadat behoorlike bewys van identifikasie aan ATKV-MSW verskaf is, ATKV-MSW te versoek om gratis te bevestig dat ATKV-MSW persoonlike inligting van jou hou en om ATKV-MSW te versoek om ’n rekord van die inligting gehou soos vermeld binne ’n redelike tyd, teen ’n voorgeskrewe fooi (indien enige), in ’n formaat en in ’n vorm wat verstaanbaar is te lewer.
   6. Nadat die inligting soos vermeld bekom is, is jy geregtig daarop om ATKV-MSW te versoek om enige inligting wat in ATKV-MSW se besit is en wat verkeerd, irrelevant, oormatig, oud, onvolledig, misleidend of onregmatig bekom is, te korrigeer of te verwyder.
   7. Jy is geregtig daarop om ’n klag te lê by die Inligtingreguleerder in verband met enige inmenging met die beskerming van die jou persoonlike inligting. Jy is ook geregtig daarop om siviele aksie in te stel rakende die inmenging met die beskerming van jou persoonlike inligting.
  1. Toepaslike reg, wetgewing en regulasies
  2. Algemeen 
   1. ATKV-MSW is onderworpe aan die volgende regulasies en wetgewing:
    1. die Wet op Verbruikersbeskerming 68 van 2008 met betrekking tot enige produkte verkoop deur ATKV-MSW deur sy webtuiste; en
    2. die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies 25 van 2002 met betrekking tot ATKV-MSW se betalingstelsels en sekuriteit; en
    3. die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, 4 van 2013 met betrekking tot persoonlike inligting wat bekom is deur die gebruik van die webtuiste; en
    4. die Wet op Outeursreg 98 van 1978 met betrekking tot hierdie webtuiste en enige produkte verkoop deur ATKV-MSW deur sy webtuiste; en
    5. die Wet op Handelsmerk 194 van 1993 met betrekking tot hierdie webtuiste en enige produkte verkoop deur ATKV-MSW deur sy webtuiste; en
    6. die Grondwet 108 van 1996 met betrekking in die algemeen.

   2. Jurisdiksie
    1. Hierdie webtuiste word geberg, gekontroleer en bedryf vanuit die Republiek van Suid-Afrika en is daarom onderworpe aan die Suid-Afrikaanse wetgewing. Die Suid-Afrikaanse Reg sal van toepassing wees op enige moontlike geskil, transaksie, of interpretasies van hierdie Bepalings en Voorwaardes.
    2. Partye stem verder toe tot die eksklusiewe jurisduksie van die Landdroshof in Pretoria, Gauteng, Suid-Afrika, nieteenstaande waar ’n geskil of transaksie ontstaan, of die webtuiste geberg word.

  3. Moontlike geskille
   1. Jy moet ATKV-MSW binne 7 dae vanaf die ontstaan van die geskil daaroor inlig deur ’n e-pos te stuur aan atkv@atkv.org.za of deur 011 919 9000 te skakel.
   2. Indien ATKV-MSW en jy nie hierdie geskil direk en informeel kan oplos binne 30 dae nadat ATKV-MSW in kennis gestel is van die geskil nie, sal die geskil verwys word vir arbitrasie, wat hanteer sal word deur ’n onafhanklike arbiter, wat deur beide jou en ATKV-MSW goedgekeur sal word. Indien ATKV-MSW en jy nie tot ’n vergelyk kan kom oor die arbiter nie, sal arbitrasie na die Arbitrasiestigting van Suid-Afrika (AFSA) verwys word. Die uitkoms van die arbitrasie sal geag finaal en bindend te wees.
   3.  ATKV-MSW en jy kan egter skriftelik ooreenkom om enige geskil tot mediasie te verwys, voor enige arbitrasie plaasvind. Mediasie sal hanteer word deur ’n verteenwoordiger van De Kock Prokureurs Ingelyf, en enige voorstelle deur die mediator sal as bindend en finaal geag word.

   1. Enige geskil wat voortvloei uit die gebruik van hierdie webtuiste moet as volg benader word:
  4. Wysigings
   1. ATKV-MSW behou die reg voor, om van tyd tot tyd, sonder kennisgewing aan jou, die inhoud van hierdie webtuiste, insluitende inligting, produkte en pryse daarop, asook die inhoud van hierdie Bepalings en Voorwaardes, te wysig.
   2. Die partye aanvaar verder dat e-pos-kommunikasie genoegsaam is om te voldoen aan die regsvereiste om “skriftelik” te wees, waar skriftelike kennisgewings van wysigings van jou verskaf moet word ingevolge hierdie Bepalings en Voorwaardes, mits die integriteit van jou e-posadres nie onder verdenking is nie, en nie outomaties geblok word deur ATKV-MSW se diensverskaffers nie.